Gdy wykryte zostaną okoliczności uzasadniające zastosowanie zabezpieczenia, MCD 500 utworzy wpis w rejestrze zdarzeń i może również wyłączyć się awaryjnie lub wygenerować ostrzeżenie. Reakcja softstartera na zastosowanie niektórych zabezpieczeń może zależeć od ustawień Działania zabezpieczenia (grupa parametrów 16).

Jeżeli MCD 500 wyłączy się awaryjnie, konieczne będzie zresetowanie softstartera przed ponownym uruchomieniem. Jeżeli MCD 500 wygeneruje ostrzeżenie, softstarter się zresetuje jak tylko przyczyna ostrzeżenia zostanie usunięta.

Niektóre zabezpieczenia powodują krytyczne wyłączenie awaryjne. Reakcja te jest określona wstępnie i nie można jej zmienić. Te mechanizmy zabezpieczające mają na celu ochronę softstartera lub mogą być spowodowane przez usterkę wewnątrz softstartera.

Komunikaty o wyłączeniu awaryjnym
Poniższa tabela opisuje mechanizmy zabezpieczeń softstartera i możliwe przyczyny wyłączenia awaryjnego. Niektóre z nich można wyregulować przy użyciu grupy parametrów 2 Zabezpieczenie i grupy parametrów 16 Działanie zabezpieczenia, a inne ustawienia są wbudowanymi zabezpieczeniami układu i nie można ich ustawiać i regulować.

Wyświetlacz Możliwa przyczyna/Sugerowane rozwiązanie
Bateria/Zegar Nastąpił błąd weryfikacji zegara czasu rzeczywistego lub napięcie baterii zapasowej jest niskie. Jeżeli bateria jest słaba i zasilanie się wyłączy, ustawienia daty/czasu będą utracone. data i czas
Powiązane par.: 16-12
Niezrównoważenie prądu Niezrównoważenie prądu może być spowodowane przez problemy z silnikiem, otoczenie lub złą instalację, jak na przykład:
- Niezrównoważenie doprowadzanego napięcia zasilania
- Problem z uzwojeniami silnika
- Małe obciążenie silnika
Niezrównoważenie prądu może być również spowodowane przez nieprawidłowe okablowanie pomiędzy zewnętrznym stycznikiem obejścia i softstarterem lub przez wewnętrzny problem z softstarterem, w szczególności tyrystorem SCR o uszkodzeniu w postaci otwartego obwodu.
Uszkodzenie tyrystora SCR można wykryć w sposób jednoznaczny tylko poprzez wymianę na nowy i sprawdzenie działania startera.
Powiązane par.: 2-2, 2-3, 16-2
Nadmierny czas rozruchu Wyłączenie awaryjne z powodu nadmiernego czasu rozruchu może mieć miejsce w następujących okolicznościach:
• 1-1 Prąd pod pełnym obciążeniem silnika nie jest właściwy dla tego silnika
• 1-4 Ograniczenie prądu 
• 1-6 Czas rozpędzania przy rozruchu został ustawiony jako wyższy niż ustawienie 1-9 Nadmierny czas rozruchu 
• 1-6 Czas rozpędzania przy rozruchu został ustawiony jako zbyt krótki dla obciążeń o dużej bezwładności, jeśli korzysta się z adaptacyjnego sterowania przyspieszaniem
Powiązane par.: 1-1, 1-6, 1-4, 1-9, 7-9, 7-1, 7-6, 7-4, 16-7
FLC zbyt wysokie MCD 500 może obsługiwać wyższe wartości FLC, gdy jest podłączony do silnika raczej wewnątrz układu w postaci trójkąta, niż w linii. Jeżeli softstarter jest podłączony w linii, lecz zaprogramowane ustawienie dla 1-1 Prąd pod pełnym obciążeniem silnika jest powyżej maksimum dla połączenia w linii, softstarter wyłączy się awaryjnie po uruchomieniu.
Powiązane par.: 1-1, 7-1
Częstotliwość Częstotliwość zasilania wykroczyła poza określony zakres.
Sprawdzić, czy inne urządzenia w okolicy nie mają wpływu na dostarczane zasilanie (w szczególności przetwornice częstotliwości zmiennej prędkości).
Jeżeli MCD 500 jest podłączony do zasilania z generatora, może być on zbyt małej mocy lub mieć problem z regulacją prędkości.
Powiązane par.: 2-8, 2-9, 2-10, 16-5
Przegrzanie radiatora Sprawdzić czy działają wentylatory chłodzące. Jeżeli urządzenia zamontowano w obudowie, sprawdzić czy wentylacja jest odpowiednia.
Wentylatory działają podczas startu, pracy i przez 10 minut po wyjściu startera ze stanu Stop.
WAŻNE
Modele MCD5-0021B - MCD5-01053B oraz MCD5-0141B nie mają wentylatorów chłodzenia. W modelach bez wewnętrznego obejścia wentylatory chłodzące będą pracować od momentu uruchomienia do upływu 10 minut po zatrzymaniu.

Powiązane par.: 16-6
Wyłączenie awaryjne wejścia A Zidentyfikować i usunąć przyczynę, która spowodowała aktywowanie Wejścia A.
Powiązane par.: 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 16-8
Chwil. przetężenie Silnik doznał nagłego wzrostu prądu, zapewne ze względu na stan zablokowania wirnika (kołek ścinany) podczas pracy. Może to oznaczać zakleszczone obciążenie.
Powiązane par.: 2-6, 2-7, 16-4
Błąd wewnętrzny X MCD 500 wyłączył się awaryjnie ze względu na błąd wewnętrzny. Skontaktować się z dostawcą, podając kod błędu (X).
Powiązane par.: Brak
Utrata fazy L1 Utrata fazy L2 Utrata fazy L3 Podczas weryfikacji wstępnych przy uruchamianiu starter wykrył sygnalizowaną tu utratę fazy. W trybie pracy starter wykrył, iż prąd na wspomnianej fazie spadł poniżej 3,3% zaprogramowanego FLC prądu na dłużej niż 1 sekundę, co oznacza, że utracono albo fazę przychodzącą, albo połączenie z silnikiem.
Sprawdzić zasilanie i podłączenia wejść i wyjść po stronie startera i silnika.
Utrata fazy może być również spowodowana przez awarię tyrystora SCR, który ma uszkodzenie w postaci otwartego obwodu. Uszkodzenie tyrystora SCR można wykryć w sposób jednoznaczny tylko poprzez wymianę na nowy i sprawdzenie działania startera.
Powiązane par.: Brak
L1-T1 zwarte L2-T2 zwarte L3-T3 zwarte Podczas weryfikacji wstępnych przy uruchamianiu starter wykrył zwarcie tyrystora SCR lub zwarcie w styczniku obejścia, tak jak podano.
Powiązane par.: brak
Niskie nap sterowania Napięcie wewnętrzne szyny 24 VDC spadło poniżej 19V. Może to być spowodowane tętnieniem zasilania sterowania. Zresetować wyłączenie awaryjne. Jeżeli problem nie ustępuje, to:
• Zasilanie 24 V płyty drukowanej głównego sterowania może działać niepoprawnie lub
• a płyta drukowana sterownika obejścia może działać niepoprawnie (dotyczy tylko modeli z wewnętrznym obejściem).
Tych wyłączeń awaryjnych nie można zresetować. Poradę można uzyskać u dostawcy.
Powiązane par.: Brak
Przeciążenie silnika/ Przeciążenie silnika nr 2 Silnik osiągnął maksymalną pojemność cieplną. Przeciążenie może być spowodowane przez:
- Ustawienia zabezpieczeń softstartera niezgodne z pojemnością cieplną silnika.
- Zbyt duża ilość uruchomień na godzinę - Zbyt duży przerób
- Uszkodzone uzwojenia silnika.
Usunąć przyczynę przeciążenia i pozostawić silnik do ostygnięcia.
Powiązane par.: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 16-1
Podłączenie silnika Silnik nie jest prawidłowo podłączony do softstartera w układzie w linii lub wewnątrz trójkąta.
- Sprawdzić poszczególne przyłącza silnika do softstartera pod kątem ciągłości obwodu zasilania.
- Sprawdzić połączenia w skrzynce zaciskowej silnika.
Powiązane par.: 15-7
Termistor silnika Wejście termistora silnika zostało włączone oraz:
- Rezystancja na wejściu termistora przekroczyła 3,6 kOhm przez ponad jedną sekundę.
- Uzwojenie silnika uległo przegrzaniu. Odnaleźć przyczynę przegrzania i pozostawić silnik do ostygnięcia przed ponownym uruchomieniem.
- Wejście termistora silnika zostało otwarte.
WAŻNE
Jeżeli nie używa się już prawidłowego termistora silnika, rezystor 1,2 kQ musi być zamontowany na zaciskach 05, 06.
Powiązane par.: 16-9
Komunik sieci Urządzenie główne w sieci przesłało starterowi polecenie wyłączeni awaryjnego lub też powstał problem komunikacji sieciowej.
Sprawdzić sieć pod kątem przyczyn niedziałającej komunikacji.
Powiązane par.: 16-11
Parametr poza zakresem - Wartość parametru jest poza dozwolonym zakresem.
Starter załaduje domyślne wartości wszystkich parametrów znajdujących się poza zakresem. Nacisnąć MAIN MENU, aby przejść do tego parametru i wyregulować ustawienie.
Powiązane par.: Brak
Kolejność faz Kolejność faz na zaciskach wejściowych softstartera (L1, L2, L3) jest nieprawidłowa.
Sprawdzić kolejność faz na L1, L2 i L3 oraz upewnić się, czy ustawienie w Par. 2-1 jest odpowiednie dla danej instalacji.
Powiązane par.: 2-1
Utrata mocy Starter nie otrzymuje zasilania na jednej lub więcej z faz po wysłaniu polecenia uruchomienia. Sprawdzić, czy główny stycznik zamyka się po przesłaniu polecenia uruchomienia i pozostaje zamknięty aż do momentu zakończenia płynnego zatrzymania.
Powiązane par.: 15-5
Starter/komunik - Nastąpił problem z połączeniem między softstarterem a opcjonalnym modułem komunikacyjnym. Zdjąć i ponownie zainstalować moduł. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z dostawcą.
- Wystąpił wewnętrzny błąd komunikacji w softstarterze. Skontaktować się z dystrybutorem.
Powiązane par.: 16-10
Cct termistora Wejście termistora zostało włączone oraz:
- Rezystancja na wejściu spadła poniżej 20 Q (zimna rezystancja większości termistorów będzie powyżej tej wartości) lub
- Nastąpiło zwarcie. Sprawdzić i usunąć przyczynę. Sprawdzić, czy PT100 (RTD) nie jest podłączony do 05, 06.
Powiązane par.: Brak
Przetężenie czasowe MCD 500 ma obejście wewnętrzne i pobrał wysoki prąd podczas pracy. (Osiągnięte zostały warunki wyłączenia awaryjnego dla krzywej zabezpieczenia 10A lub prąd silnika wzrósł do 600% ustawienia FLC silnika.)
Powiązane par.: Brak
Zbyt niski prąd W silniku nastąpił nagły spadek prądu, spowodowany przez utratę obciążenia. Wśród przyczyn mogą być uszkodzone elementy (wały, pasy lub sprzęgła) lub praca pompy na sucho.
Powiązane par.: 2-4, 2-5, 16-3
Nieobsługiwana opcja Wybrana funkcja nie jest dostępna (np. praca manewrowa nie jest obsługiwana przy konfiguracji wewnątrz trójkąta).
Powiązane par.: Brak

Poniższa tabela opisuje sytuacje, w których softstarter nie działa zgodnie z oczekiwaniami, lecz nie wyłącza się awaryjnie i nie wysyła ostrzeżenia.

Objaw Prawdopodobna przyczyna
Softstarter nie reaguje na polecenia. - Jeżeli softstarter nie reaguje na przycisk RESET na LCP:
Softstarter może być w trybie Auto On i będzie przyjmować jedynie polecenia ze zdalnych wejść sterowania. W trybie Auto On zapalona jest dioda Auto On na LCP. Nacisnąć przycisk Hand On lub Off, aby włączyć sterowanie poprzez LCP (spowoduje to również wysłanie polecenia uruchomienia lub zatrzymania do MCD 500).
- Jeżeli softstarter nie reaguje na polecenia z wejść sterowania:
Softstarter może być w trybie Hand On i będzie przyjmować polecenia jedynie z LCP. Gdy softstarter jest w trybie Hand On, zapalona jest dioda Off lub Hand On na LCP. Aby przejść do trybu Auto On, nacisnąć jeden raz przycisk Auto On.
Okablowanie sterowania może być nieprawidłowe. Sprawdzić, czy zdalne wejścia uruchamiania, zatrzymania i resetowania są prawidłowo skonfigurowane (szczegóły - patrz Okablowanie sterowania).
Sygnały przesyłane do zdalnych wejść mogą być nieprawidłowe. Sprawdzić poprawność sygnałów, aktywując po kolei każdy z sygnałów wejściowych. Na LCP powinny się zapalać odpowiednie diody zdalnych wejść sterowania.
Softstarter wykona polecenie uruchomienia ze zdalnych wejść tylko wtedy, gdy zdalne wejście stopu będzie nieaktywne, zaś zdalne wejście resetu będzie aktywne (tzn. dioda Reset na starterze będzie włączona).
- Jeżeli softstarter nie reaguje na polecenie uruchomienia ze sterowania zdalnego lub lokalnego: Softstarter może czekać na upłynięcie opóźnienia restartu. Długość opóźnienia restartu jest zależna od Par. 2-11 Opóźnienie restartu.
Silnik może być zbyt gorący, aby mogło nastąpić uruchomienie. Jeżeli Par. 2-12 Sprawdzenie temperatury silnika jest ustawiony na Sprawdzenie, softstarter zezwoli na uruchomienie tylko wtedy, gdy wyliczy, iż silnik ma wystarczającą pojemność cieplną, aby pomyślnie się uruchomić. Poczekać aż silnik ostygnie przed następną próbą uruchomienia.
Może być aktywna funkcja zatrzymania awaryjnego. Jeżeli Par. 3-3 jest ustawiony na Zatrzymanie awaryjne i na odpowiednim wejściu jest otwarty obwód, MCD 500 nie uruchomi się. Jeżeli problem związany z zatrzymaniem awaryjnym został rozwiązany, zamknąć obwód na wejściu.
Softstarter nie steruje poprawnie silnikiem podczas uruchamiania. - Działanie przy uruchamianiu może być niestabilne, gdy używa się niskiego ustawienia Prądu pełnego obciążenia silnika, Par. 1-1. Może mieć to wpływ na mały silnik testowy o prądzie pełnego obciążenia pomiędzy 5 A oraz 50 A.
- Kondensatory korekcji współczynnika mocy (PFC) muszą być zainstalowane po stronie zasilania softstartera. Aby sterować specjalnym stycznikiem kondensatora PFC, podłączyć stycznik do zacisków przekaźnika pracy.
Silnik nie osiąga pełnej prędkości. - Jeżeli prąd uruchamiania jest zbyt niski, silnik nie wygeneruje dostatecznego momentu obrotowego, aby się rozpędzić do pełnej prędkości. Softstarter może się wyłączyć awaryjnie przy nadmiernym czasie rozruchu.
WAŻNE
Upewnić się, czy parametry uruchomieniowe silnika są odpowiednie dla danego zastosowania i czy używany jest przewidziany do tego profil uruchamiania silnika. Jeżeli Par. 3-3 jest ustawiony na Wybór ust. silnika, sprawdzić czy odpowiadające wejście jest w oczekiwanym stanie.
- Obciążenie może być zakleszczone. Sprawdzić obciążenie pod kątem poważnego przeciążenia lub sytuacji prowadzącej do zablokowania wirnika.
Błędna praca silnika. - Tyrystory SCR w MCD 500 wymagają prądu co najmniej 5 A, aby się zaryglować. Jeżeli softstarter jest testowany na silniku o prądzie pełnego obciążenia poniżej 5 A, tyrystory SCR mogą nie ryglować się prawidłowo.
Płynne zatrzymanie kończy się zbyt szybko. - Ustawienia płynnego zatrzymania mogą nie być poprawne dla danego silnika i obciążenia. Sprawdzić ustawienia Par. 1-10, 1-11, 7-10 i 7-11.
- Jeżeli silnik jest bardzo słabo obciążony, płynne zatrzymanie będzie miało ograniczony skutek.
Adaptacyjne sterowanie przyspieszaniem AAC, hamowanie DC i funkcje pracy manewrowej nie działają. - Te opcje są dostępne jedynie dla instalacji w linii. Jeżeli MCD 500 jest zainstalowany wewnątrz trójkąta, funkcje te nie będą działać.
Nie następuje reset po wybraniu Auto-Reset, gdy korzysta się ze zdalnego sterowania dwuprzewodowego. - Zdalny sygnał uruchomienia dla sterowania dwuprzewodowego musi być wyłączony i ponownie przesłany, aby nastąpiło nowe uruchomienie.
Zdalne polecenie uruchomienia/zatrzymania unieważnia ustawienia Auto Start/Stop, gdy korzysta się ze zdalnego sterowania dwuprzewodowego. - Funkcji Auto Start/Stop powinno się używać wyłącznie w trybie HAND ON lub razem z trybem HAND OFF dla sterowania trzy- i czteroprzewodowego.
Po wybraniu AAC, silnik użyty do zwykłego uruchomienia l/lub drugiego uruchomienia był inny od pierwszego. - Pierwsze uruchomienie AAC daje ograniczenie prądu, dzięki czemu starter może poznać właściwości silnika. W następnych uruchomieniach korzysta się z AAC.
Wyłączenie awaryjne THERMISTOR CCT bez możliwości resetu, gdy jest połączenie pomiędzy wejściem termistora 05, 06 lub gdy termistor silnika przyłączony między 05, 06 jest chwilowo usunięty. - Wejście termistora jest włączone po założeniu połączenia i załączeniu zabezpieczenia przed zwarciem.
Zdjąć połączenie, następnie załadować domyślny zestaw parametrów. Spowoduje to wyłączenie wejścia termistora i usunie przyczynę wyłączenia awaryjnego. Założyć rezystor 1k2 Ohm na wejściu termistora.
Przestawić zabezpieczenie termistora na 'Tylko rejestrowanie' (Par. 16-9).
Nie można zapisać ustawień parametrów. - Upewnić się, czy próba zapisania nowej wartości jest dokonywana poprzez naciśnięcie przycisku OK po dostosowaniu ustawienia parametru. Jeżeli naciśnie się BACK, zmiana nie zostanie zapisana.
- Sprawdzić, czy blokada regulacji (Par. 15-2) jest ustawiona na Odczyt/Zapis. Jeżeli blokada regulacji jest włączona, ustawienia można przeglądać, lecz bez możliwości zmiany. Do zmiany ustawienia blokady regulacji konieczna jest znajomość kodu bezpiecznego dostępu.
- EEPROM może działać niepoprawnie na płycie drukowanej głównego sterowania. Wadliwy EEPROM będzie również wyłączać awaryjnie softstarter, a na LCP wyświetlany będzie komunikat Par. Poza zakresem. Poradę można uzyskać u dostawcy.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | serwis branżowy softstarty.pl | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info 

Warto zobaczyć


Dobór softstartów do silników elektrycznych  Napędy energoelektroniczne do zmniejszania prądów rozruchowych silników elektrycznych. Łagodny rozruch silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.softstarty.pl